Toris - saugi branduolinė energija


Išsamius ir gausiai iliustruotus straipsnius rasite žurnale "Iliustruotasis mokslas".
Prenumeruokite dabar ir kas mėnesį stebėkite naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, atradimus.

Iliustruotasis mokslas

Po Japonijoje Fukušimos atominėje elektrinėje įvykusios katastrofos vėl diskutuojama apie pasaulio atominių jėgainių saugumą. Rengiama novatoriška technologija. Išlydytos druskos reaktoriuose vietoje urano naudojamas toris, jų statyba ir naudojimas pigesni, be to, jie negali ištirpti ar sprogti.

Branduolinės energijos ateitis neprarasta. Nepaisant baisios tragedijos Japonijos Fukušimos Dajiči atominėje elektrinėje, kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Kinija, Indija, Rusija ir Pietų Korėja, planuoja išplėsti branduolinės energijos vaidmenį nacionalinėse energijos tiekimo programose. Kuriami naujų tipų reaktoriai, juose bus naudojamos naujos kuro rūšys. Perspektyviausias ateities branduolinės energijos kūrimo projektas – suskystinto torio fluorido reaktoriaus (angl. Liquid Fluoride Thorium Reactor, LFTR) technologija, kurioje veikia sunkusis metalas toris ir suskystintoji druska. Tačiau esama ir kitų rūšių.

Torio, suskystinto ličio ir berilio druskos mišinys, vadinamas FLiBe, yra fantastiškas atominis kuras. Torio, suskystinto ličio ir berilio druskos mišinys, vadinamas FLiBe, yra fantastiškas atominis kuras.,

Saugumas yra tikriausiai pats svarbiausias ir skubiausias iššūkis šiandienos branduolinėje energetikoje. Visame pasaulyje veikiančios atominės jėgainės papildomai tikrinamos, o senosiose elektrinėse nuolat diegiama naujų technologijų. Tačiau šių priemonių poveikis minimalus – norint atgaivinti branduolinę energetiką, reikalingi novatoriški sprendimai.

Ekspertų komisija vertina naują sprendimą

Tarptautinė ekspertų grupė, vadinama 4-osios kartos tarptautiniu forumu, gavo užduotį išsiaiškinti reaktorių tipus, kurie geriausiai pakeistų dabartinius reaktorius. Naujosios atominės jėgainės turi būti patikimesnės ir veiksmingesnės, be to, jos turi būti kur kas saugesnės už dabar veikiančias. Rizika pažeisti reaktoriaus branduolį turi būti itin maža, o nelaimės atveju padarytos žalos padariniai  turi būti riboti.

Be to, pavojingų atliekų kiekis turi būti sumažintas iki minimumo, o energijos gamybos atliekų panaudojimas atominių bombų gamybai turi tapti itin sudėtingu procesu. Galiausiai pačios atominės jėgainės turi būti puikiai apsaugotos nuo teroristinių išpuolių ir, be abejo, jų statyba ir naudojimas turėtų būti nebrangūs.

Atsižvelgdama į šiuos tikslus, ekspertų grupė išanalizavo 130 skirtingų ateities atominių jėgainių statybos projektų ir išrinko šešis reaktorių modelius, kuriuos verta tyrinėti išsamiau.

Yra daug skirtingų atominių elektrinių kūrimo būdų. Iš pradžių visada reikalingas sunkusis elementas, kurio atomo branduolį galima suskaldyti ir išlaisvinti energiją. Skylant atomo branduoliui (vykstant skilimui), išsiskiria subatominių dalelių, vadinamų neutronais, o kai neutronai susiliečia su naujuoju atomo branduoliu, procesas kartojasi. Šitaip vyksta grandininė reakcija, o energija išskiriama tol, kol yra atomo branduolių, kuriuos galima suskaldyti. Energija paverčiama šiluma, kuri šildo vandenį iki užvirimo, o vandens garas suka turbiną, kuri gamina elektrą. Ši perduodama vartotojams – iš tiesų tai tik sudėtingas garo variklis.

Tačiau šį procesą galima patobulinti. Pavyzdžiui, pažvelkime į kurą. Tai nebūtinai turi būti sodrintasis uranas, be to, pageidaujama, kad kurą būtų galima naudoti pakartotinai. Taip pat galima pakeisti branduolinių reakcijų metu išsiskiriančio karščio pašalinimo būdą. Šiandien keturiose iš penkių atominių jėgainių reaktoriaus aktyvioji zona vėsinama vandeniu, tačiau esama ir kitų, net geresnių, galimybių. Pavyzdžiui, galima ištirpdyti branduolinį kurą suskystintojoje druskoje, ji tuo pat metu turės ir vėsinamąjį poveikį.

Suskystintoji druska yra saugiausias sprendimas

Suskystintojo tipo branduolinis reaktorius, vadinamas MSR (angl. molten salt reactor), yra įdomiausias iš 4-osios kartos tarptautinio forumo atrinktų šešių projektų, be to, jis sulaukė daug  dėmesio. Juo itin susidomėta Kinijoje, kurios mokslininkai pradėjo kurti toriu varomą suskystintosios druskos reaktorių.

Suskystintosios druskos reaktoriuje vadovaujamasi principu, kad druskas galima kaitinti iki labai aukštos temperatūros, o jos išlieka chemiškai stabilios – nedega ir nesprogsta. Ličio fluoridų ir berilio fluoridų druskų mišinys pripažintas itin perspektyviu, nes jis atsparus didelei radiacijai, pasižymi didele šilumine talpa ir tinkama lydymosi temperatūra (apie 500 laipsnių), o virimo tašką pasiekia esant 1400 laipsnių temperatūrai. Šilumos gali atsirasti skylant uranui, jis taip pat yra druskinio būvio.

Geriausias šio branduolinio reaktoriaus bruožas yra tas, kad jis negali išsilydyti – jis jau ištirpęs. Nėra jokių urano strypų, kuriems reikalinga atidi priežiūra. Jei druska per daug įšyla, jis išsiplečia, ir atstumas tarp urano atomų padidėja. Tokiu atveju sumažėja branduolinių reakcijų skaičius ir sukuriama mažiau šilumos. Tuomet reaktorius veikia kaip termostatas, pats padidindamas ir sumažindamas šilumą.

Įprastose atominėse jėgainėse, kuriose naudojamas kietasis urano kuras, radioaktyviosios atliekos per tam tikrą laikotarpį susidaro reaktoriaus aktyviojoje zonoje. Visų pirma tai reiškia, kad palaipsniui mažėja reaktoriaus efektyvumas. Antra, itin radioaktyvūs skilimo produktai gali išskirti pakankamai karščio ir sukelti nuotėkį, nors reaktoriuje vykstančios grandininės reakcijos sustabdytos. Tai ir nutiko Fukušimoje.

Atominėje elektrinėje, kurioje naudojama ištirpinta druska, tokių problemų neiškyla. Iš druskų kyla dujų burbuliukų, o juos surinkti nesudėtinga. Kitos atliekos gali būti nuolat šalinamos iš druskos, nes greta jėgainės statoma sudėtinga cheminių medžiagų gamykla, joje nuolat atskiriamos nepageidaujamos medžiagos. Jei nutrūksta elektros tiekimas ir chemijos medžiagų gamykla nebegali dirbti arba būtina dėl kitų priežasčių staiga sustabdyti gamyklą, iš reaktoriaus druską nuleisti galima labai greit. Druska nukreipiama į po žeme esančias talpyklas, jose ji gali pamažu atvėsti. Sukietėjusios druskos kamštis veikia kaip vadinamoji pasyvioji saugumo priemonė, o jos veikimui nebūtina elektra, net atvirkščiai. Kamštis kietąją būseną išlaikys tol, kol bus vėsinamas ventiliatoriaus, o nutrūkus elektros tiekimui ar reaktoriui perkaitus, kamštis vėl pavirsta skysčiu ir kartu su likusia druskos dalimi pranyksta saugos talpyklose – tam reikalinga tik žemės trauka. Nuotėkio iš suskystintosios druskos reaktoriaus padariniai taip pat minimalūs. Druska ištekės į aplinką ir pasklis joje, atvės ir pavirs į kietuosius kristalus, o juos galima pašalinti. Grandininės reakcijos sustos savaime, nes jos gali vykti tik tam tikro dydžio reaktoriaus aktyviojoje zonoje.

Indija ketina atominėse elektrinėse naudoti mažas torio piliules. Indija ketina atominėse elektrinėse naudoti mažas torio piliules.,

Tik pridėkite naujo kuro 

Kadangi vanduo nenaudojamas kaip aušalas, nėra garų sprogimo ar vandenilio, galinčio sprogti, atsiradimo  rizikos. Kitaip nei dabartiniuose reaktoriuose, suskystintosios druskos reaktoriams negresia per didelis slėgis, tad jie negali sprogti ir užteršti atmosferos radioaktyviosiomis medžiagomis. Todėl reaktoriaus korpusas neturi būti itin masyvus ar tvirtas. Kai naudojamas skystasis, o ne kietasis kuras, galima paprasčiausiai pripilti papildomo kuro į baką, jei reaktoriuje jo mažai. Svarbiausia, kad suskystintosios druskos reaktoriuje galima naudoti kitas radioaktyviąsias medžiagas, ne tik uraną 235. Pavyzdžiui, galima naudoti torį – minkštą sidabro spalvos sunkųjį metalą, kuris pavadintas skandinavų griaustinio dievo Toro garbei.

Pavojingos branduolinės atliekos naudojamos kaip kuras

Toris yra silpnai radioaktyvus, o jo pusėjimo trukmė siekia 14 milijardų metų. Jis neskyla, todėl negali būti iš karto naudojamas branduoliniuose reaktoriuose. Tačiau kai torio branduolys susiduria su neutronu ir jį įtraukia, jis pavirsta protaktiniu, o vėliau transformuojasi į uraną 233.

Kai į uraną 233 atsitrenkia neutronas, atomo branduolys skyla į dvi beveik vienodai dideles dalis, išsiskiria energijos ir ji virsta šiluma. Be to, išskiriami du arba trys nauji neutronai. Jie gali reaguoti su kitais urano 233 branduoliais ir pradėti naujas grandinines reakcijas, o kiti gali susidurti su torio atomais, kurie pavirsta į uraną 233. Kol talpykloje yra torio, formuojamas naujas uranas 233 – tikrasis kuras.

Nors mažiau nei 1 proc. viso natūraliai išgauto urano galima naudoti elektros energijos gamybai tradicinėse elektrinėse, suskystintosios druskos reaktorių galima varyti bet kokiu natūraliu toriu. Žemės plutoje aptinkama tris keturis kartus daugiau torio nei urano, išties torio randama taip pat dažnai, kaip ir švino.

Norint pagaminti vieną milijardą vatų elektros energijos įprastoje atominėje elektrinėje, kasmet reikia 200–250 tonų natūralaus urano, o torio reaktoriui reikalinga tik viena tona kuro. Tad torio užtektų tūkstančius metų, jau dabar dideli kiekiai šios medžiagos iškasami kaip šalutiniai produktai ieškant retųjų žemių elementų, naudojamų galinguose magnetuose ir įvairiuose elektronikos prietaisuose.

Suskystintosios druskos reaktorius galima sukurti net taip, kad jie kaip kurą naudotų pavojingas radioaktyviąsias atliekas iš kitų atominių jėgainių. Tai puikus būdas, pavyzdžiui, atsikratyti plutonio ir taip šiek tiek sumažinti radioaktyviųjų atliekų saugojimo problemą. Be to, radioaktyviosios atliekos iš tokių torio reaktorių radioaktyviąsias savybes išlaikys trumpiau negu atliekos iš įprastų atominių elektrinių. Radioaktyvieji elementai per 300 metų suyra tiek, kad tampa tiek pat radioaktyvūs kaip granitas.

Trukdo tik medžiagos ir politika

Pasirinkus suskystintosios druskos reaktorių nereikia jaudintis dėl pražūtingo radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio, koks dažniausiai siejamas su atominėmis jėgainėmis. Atliekų problema nedidelė, o kuro užteks tūkstančiams metų. Skamba beveik per gerai, kad būtų tiesa. Tačiau suskystintosios druskos reaktoriuje gali nutikti daug nelaimių, yra didžiulių inžinerinių iššūkių, kuriuos reikia išspręsti iki tol, kol komerciniai reaktoriai taps realybe.

Visų pirma, reikia, kad medžiagos išlaikytų labai karštas ir radioaktyvias druskas. Reikia išrasti korozijai ir metalo nuovargiui atsparius metalo lydinius, kurių savybės nepasikeistų per ilgus sunkios apkrovos metus. Nors suskystintosios druskos reaktoriaus aktyviosios zonos sandara labai paprasta, reikalinga sudėtinga įranga. Norint užtikrinti nuolatinį suskystintųjų druskų veikimą chemikalais, reikalinga sudėtinga vamzdynų sistema, o joje gali atsirasti įtrūkių. Reakcijose dalyvauja itin toksiškos  medžiagos.

Be to, mokslininkai dar nesugalvojo, kaip geriausiu būdu suskystintojoje druskoje esantį didelį šilumos kiekį panaudoti elektros gamybai. Tai galima atlikti naudojant dujas, pavyzdžiui, helį arba virškritinės būsenos anglies dvideginį. Klasikinėse branduolinėse jėgainėse naudojami vandens garai yra pernelyg sprogūs ir nesaugūs.

Mokslininkai mano, kad norint sukurti suskystintosios druskos reaktoriaus optimalaus veikimo  technologiją, prireiks apytiksliai 1 milijardo JAV dolerių. Mes turėsime palaukti mažiausiai du dešimtmečius, kol pirmieji suskystintos druskos reaktoriai bus prijungti prie elektros tinklų. Iki tol svarbios patirties gausime iš bandomųjų jėgainių.

Visos ateities branduolinės jėgainės turės kai ką bendra – jų statytojai privalės skirti daug dėmesio saugumui. Vadinamosios 4-osios kartos elektrinės, kurios gali būti pastatytos po 20–30 metų, bus kur kas saugesnės nei dabartinės jėgainės, kurių dauguma veikia jau 40 metų. Kompiuteriniai modeliai parengti, tad dabar atėjo fizikų, chemikų ir inžinierių eilė paversti juos tikrove, jei politikai nuspręs, kad branduolinė energetika turi prisidėti prie elektros gamybos ir ateityje.

Visa portale IliustruotasisMokslas.lt esanti medžiaga priklauso UAB „Verslo žinios“, jeigu nenurodyta kitaip. Draudžiama ją platinti kitose žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose tinklalapiuose be išankstinio UAB „Verslo žinios” sutikimo. Cituojant būtina aiški nuoroda į IliustruotasisMokslas.lt kaip informacijos šaltinį.
Kaip įvertintumėte šį straipsnį?
Dalintis nuoroda:

2013.04.26, 13:38
As esu girdejęs kad apie 1960 Eugene Wigner buvo pastatęs pilnai funkcionuojantį, bandomąjį torio reaktorių. Kaip suprantu trukdo tik tai, kad kuras bus pigus ir tai yra didelė grėsmė naftos ir karo pramonei.

2012.08.03, 08:02
Fidinng this post. It's just a big piece of luck for me.

2012.05.18, 15:39
~MantasM
Norint pagaminti vieną milijardą vatų elektros energijos.
Šiaip vatais matuojamas galingumas. El. energija pvz. matuojama Wh, kWh, MWh, TWh.

Astronomai atrado Žemių Godzilą

„Tai tikra Žemių Godzila“, – taip naujai atrastą vadinamąją superžemę, kurios skersmuo 2,3 karto didesnis už Žemės, apibūdino Harvardo gyvybės kilmės tyrimo direktorius.
DAUGIAU

Pasyvioji meditacija veiksminga

Oslo universiteto mokslininkai iš smegenų nuotraukų nustatė, kaip smegenys veikia per dvi labiausiai paplitusias meditacijos praktikas – aktyviąją ir pasyviąją, dar vadinamą atsipalaidavimu.
DAUGIAU

Gyvensime storulių planetoje?

Pasak naujausio nutukimo tyrimo, trečdalis visų pasaulio žmonių turi antsvorio, o per pastaruosius tris dešimtmečius nė vienai šaliai nepavyko suvaldyti pasaulinio gyventojų svorio didėjimo.
DAUGIAU

Akla žuvis geba skaičiuoti

Akių neturinti žuvis, gyvenanti tamsiuose vandens apsemtuose urvuose po Somalio dykuma, nustebino mokslininkus, – net būdama akla, ji geba skaičiuoti daiktus.
DAUGIAU

Mirusi 115-metė atskleidžia gyvenimo ribas

Nyderlandų gyventoja  Hendrikje van Andel-Schipper mirė 2005 m., sulaukusi 115 metų. Mokslininkai ištyrė jos kūną ir nustatė galimą ryšį tarp kamieninių ląstelių skaičiaus ir amžiaus.
DAUGIAU

Jutiklis tiria maistą

Jei norite sužinoti, ką valgote arba kokia tabletė guli ant virtuvės stalo, jau galite tai padaryti.
DAUGIAU

Kosmose apvalėja širdis

Jei astronautai daug laiko praleidžia būdami nesvarumo būsenos, smarkiai paveikiama jų fiziologija.
DAUGIAU

Vandenynus nušviečia stebėtinai daug žuvų

Per penkias ekspedicijas į Bahamus Kaimanų salose ir Solomono salas JAV biologai nustatė 180 vandenyno gelmes nušviečiančių žuvų rūšis.
DAUGIAU

Robotą įkvėpė kengūra (1)

Vokietijos robotų gamintoja „Festo“ anksčiau yra stebinusi pasaulį robotais, sukurtais pagal, pavyzdžiui, spindulių judėjimą.
DAUGIAU

Zebras dryžuotas dėl musių

Ilgus metus mokslininkai siekė nustatyti zebro dryžių priežastį. Atlikus naują tyrimą nustatyta, kad dryžiai skirti apsisaugoti nuo musių.
DAUGIAU

Zondas metė unikalų žvilgsnį į Titano ežerus

Didžiausią Saturno palydovą Titaną dengia storas oranžinių debesų sluoksnis, tačiau NASA kosminis zondas „Cassini“, pro Saturną 2013 m. vasaros pabaigoje praskridęs ne vieną kartą, turėjo unikalią galimybę pažvelgti į ežerus palydovo šiaurės pusrutulyje.
DAUGIAU

Miesto bitės lizdus suka iš plastiko

Didžiausiame Kanados mieste Toronte gyvenančios bitės puikiai moka prisitaikyti prie aplinkos.
DAUGIAU

Mokslininkai skatina naujų plaukų augimą (2)

Mokslininkai baigia kurti būdą, kaip sustabdyti plikimą. Klonavus galvos odos ląsteles ir persodinus jas į odą, Kolumbijos universiteto Medicinos centro (JAV) ir Daramo universiteto (Didžioji Britanija) mokslininkams pavyko priversti naujus plaukus augti.
DAUGIAU

Mokslininkai pajaunino Didįjį Kanjoną

140 metų mokslininkai ginčijosi dėl Didžiojo Kanjono amžiaus. Nauji moksliniai tyrimai rodo, kad jis tikriausiai keliais milijonais metų jaunesnis nei manyta.
DAUGIAU

Kinija išskiria daugiau anglies dvideginio nei JAV (1)

Kinija jau seniai pralenkė JAV ir tapo daugiausia anglies dvideginio (CO2) išskiriančia valstybe.
DAUGIAU

Pamišę menininkai geresni (1)

Vincentas van Goghas nusipjovė dalį ausies. Lady Gaga dėvi sukneles iš mėsos. Tokių ekscentriškų menininkų sąrašas ilgas.
DAUGIAU

Elektroninė membrana lankstosi aplink plauką

Šveicarijos federalinio technologijos instituto Ciuriche mokslininkai padarė nedidelę revoliuciją.
DAUGIAU

Šnipinėjimo lėktuvas skris greičiau už garsą (1)

Viršgarsinis lėktuvas „SR-72“ 5 500 km atstumą iš Londono į Niujorką įveikia per valandą.
DAUGIAU

Nauja rentgeno technologija rodo ne tik kaulus (1)

Rentgeno aparatas paprastai yra didelis prietaisas, kuriantis kaulų ir kietųjų audinių atvaizdus, o minkštieji audiniai parodomi, nebent pacientui duodama kontrastinės medžiagos.
DAUGIAU

Žemės branduolį sudarė geležies lašeliai

Remdamiesi eksperimentais, Kalifornijoje (JAV) įsikūrusio Stanfordo universiteto mokslininkai savaip išaiškino vieną iš daugelio mūsų pasaulio paslapčių – kaip susiformavo iš geležies sudarytas branduolys.
DAUGIAU

Blyškią odą užtikrino genai

Europos, Indijos ir Australijos mokslininkų komanda sukūrė teoriją apie šviesios odos atsiradimą.
DAUGIAU

Rašiklis piešia audinį

Aukštųjų technologijų rašikliu galima gydyti kaulų traumas – jis rašo ne rašalu, o kamieninėmis ląstelėmis.
DAUGIAU

Futbolininkų bėdos – kaip boksininkų (1)

Kai futbolo žaidėjai aukštai pašoka ir stengiasi galva pasiųsti kamuolį į vartus, jie rizikuoja patirti smegenų pažeidimą.
DAUGIAU

Išvalyti vandenynus

Vandenynuose gausu šiukšlių. Milijonai tonų plastiko, kurio negalima surinkti, nes didžioji dalis yra suirusi į mikroskopines skiauteles. Taip mokslininkai manė, kol inžinerijos studentui iš Nyderlandų kilo netikėta mintis.
DAUGIAU

Keista, bet tiesa

Pietų Kalifornijos universitete (JAV) sukurtas kompiuterinis žaidimas moko žaidėjus nugalėti baimę.
DAUGIAU

Telefonas it rentgeno aparatas

Mokslininkams pavyko sukurti spindulius skleidžiančią mikroschemą, telpančią į mobilųjį telefoną, tad jie vienu žingsniu priartėjo prie svajonės apie kiaurai daiktus skrodžiantį regėjimą, efektyvius vėžio tyrimus ir greitą duomenų perdavimą.
DAUGIAU

Antibiotikus aktyvuoja šviesa

Gydymas antibiotikais gali neigiamai veikti ligonį, nes žūsta ir gerosios žarnyno bakterijos. Groningeno universiteto (Nyderlandai) mokslininkai sukūrė antibiotikus, kurie veikia tik ten, kur reikia.
DAUGIAU

Užterščiausias oras – Bulgarijoje

Jei lankotės Bulgarijos arba Lenkijos pramoniniame mieste, sulaikykite kvėpavimą.
DAUGIAU

Giliai po vandeniu lūžta bangos (1)

Povandeninė ketera Ramiajame vandenyne sukuria dangoraižio aukščio bangas.
DAUGIAU

Grenlandija tirpsta iš apačios

Grenlandijos paviršių dengiantis ledyninis skydas tirpsta ir iš viršaus, ir iš apačios, teigiama tyrime, kuris atliktas vykdant tarptautinį projektą „IceGeoHeat“.
DAUGIAU
Banner Side 2

Kodėl jūros vanduo sūrus? (1)

Sūrumo jūros vandeniui suteikia medžiagos, per ilgą laiką atkeliavusios upėmis iš žemynų.
DAUGIAU

Kodėl kryžiuojame pirštus?

Pirštų kryžiavimas, tikintis, kad mus lydės sėkmė, paplitęs paprotys krikščioniškoje pasaulio dalyje.
DAUGIAU

Kada išrastas dezodorantas?

Amerikiečių bendrovė „Mum“ pirmąjį dezodorantą pasaulyje pristatė 1888 metais.
DAUGIAU

Kuri kalba lengviausia?

Paprasčiausia išmokti Kinijos mandarinų kalbą, teigia Oslo universiteto (Norvegija) kalbų profesorius Rolfas Theilas.
DAUGIAU

Ar kitose planetose yra debesų? (1)

Planetose, kurios yra pakankamai didelės, kad turėtų atmosferą, taip pat gali būti debesų.
DAUGIAU
Banner Side 2

Ar šimtakojai iš tiesų turi 100 kojų?

Šimtakojai gali turėti 100 ir net daugiau kojų.
DAUGIAU

Kodėl spengia ausyse? (1)

Spengimas ar zvimbimas ausyse vadinamas tinitu, jį sukelia garso bangas nerviniais impulsais...
DAUGIAU

Kaip dažnai išsirikiuoja visos planetos? (1)

Kartkartėmis danguje galima išvysti arti viena kitos esančias dvi planetas. Ar visos aštuonios jų gali išsirikiuoti viena linija?
DAUGIAU

Kokia knyga storiausia?

Storiausia masiškai leista knyga buvo 4 032 puslapių rinktinė....
DAUGIAU

Kur dingsta Saulės šviesa?

Kur dingsta Saulės šviesa, pasiekusi Žemę? Ar ji sugeriama kaip šiluma ar tampa kuo nors kitu?
DAUGIAU

Kaip laivai saugomi nuo rūdžių?

Kontaktuodami su deguonimi metalai ỹra skirtingu greičiu, tad jų rūdijimo laikas taip pat nevienodas.
DAUGIAU

Ar aspartamas sukelia vėžį? (1)

1996 m. amerikietis neurologas Johnas Olney dirbtinį saldiklį aspartamą (E951) apkaltino sukeliant vėžį.
DAUGIAU

Ar gyvūnams, kaip ir žmonėms, išsiskiria endorfinų?

Endorfinai malšina skausmą ir padeda reguliuoti emocijas, be to, padeda ir žmonėms, ir gyvūnams nekreipti dėmesio į skausmą.
DAUGIAU

Kaip gaminami ryžių trapučiai?

Spraginti ryžiai, kuriuos pažįstame iš ryžių trapučių, gaminami drėkinant ryžius ir veikiant juos 9–10 atmosferų slėgiu bei 255–265 laipsnių temperatūra.
DAUGIAU

Kada pradėjome skustis?

Pirmieji skustuvus gaminti pradėjo egiptiečiai prieš 5 tūkst. metų.
DAUGIAU

Ar skorpionai gali nusižudyti?

Legendos apie besižudančius skorpionus sklinda jau tūkstančius metų.
DAUGIAU

Kaip veikia dirbtinė širdis?

Ar dirbtinė širdis veikia taip pat kaip tikra?
DAUGIAU

Kodėl viršutiniuose atmosferos sluoksniuose temperatūra žemesnė?

Šaltas oras sunkesnis už šiltą. Kodėl kylant aukštyn oras darosi vėsesnis?
DAUGIAU

Ką reiškia oktaninis skaičius?

Automobilis varomas sprogimais variklio cilindruose, kur žvakės kibirkštis uždega oro ir benzino mišinį.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad sliekai gali dalytis ir gyventi toliau?

Esu girdėjęs, kad perpjautas sliekas toliau gyvena kaip du atskiri gyvūnai. Ar tai tiesa?
DAUGIAU

Per kiek laiko jėgainės grąžina energiją?

Jėgainės apsimoka tik tada, jei jose gaminama daugiau energijos, nei sunaudota jas statant.
DAUGIAU

Ar gyvūnų kraujas skiriasi nuo žmonių?

Žmonių ir kitų žinduolių kraujo sandara iš esmės tokia pati.
DAUGIAU

Kodėl magnetas traukia metalus?

Iš esmės visi atomai yra mažyčiai magnetai, tačiau didžiojoje dalyje medžiagų šie magnetai yra išdėstyti atsitiktine kryptimi.
DAUGIAU

Kodėl ką tik išsivalius dantis sultys atrodo neskanios? (1)

Dantų pastoje esanti putojimo medžiaga pablogina skonio pojūtį.
DAUGIAU

Kiek medaus surenka bitė?

Per gyvenimą bitė darbininkė surenka ne mažiau nei 1 g medaus.
DAUGIAU

Kodėl šypsodamiesi rodome dantis?

Plati šypsena, pro kurią matomi apnuoginti dantys, yra tik viena veido išraiškų, reiškiančių džiaugsmą.
DAUGIAU

Ar vorai ropoja kitų vorų tinklais?

Voras gali lengvai laipioti artimų rūšių vorų tinklais. Tinklą numegzti užima daug laiko, todėl galima pamanyti, kad vorai perima kitų tinklus.
DAUGIAU

Ar nuo lietaus debesys susitraukia?

Lyjant debesys netenka masės, tačiau paprastai kylantis drėgnas oras, sudarantis debesį, ir toliau jam teikia masės.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad negyvi paukščiai krinta ant žemės? (2)

Esu girdėjęs apie didelius būrius paukščių, staiga kritusių ir užsimušusių JAV ir Švedijoje. Ar tai tiesa? Kodėl taip nutinka?
DAUGIAU

Ar gali stiklinė šalto vandens sustabdyti žagsulį?

Žagsime, nes paveikiamas klajoklis nervas, o jis priverčia diafragmą susitraukinėti.
DAUGIAU

Ar ugnis dega žemoje temperatūroje?

Ar įmanoma uždegti ugnį minusinėje temperatūroje? Ar tokia liepsna bus karšta?
DAUGIAU

Ar tiesa, kad smūgis gali sukelti amneziją? (1)

Stiprus smūgis į galvą gali kelioms dienoms „išjungti“ atmintį.
DAUGIAU

Ar kola gelbsti skaudant pilvui? (1)

Kaip ir kitose angliarūgštės prisotintuose gėrimuose, koloje yra daug cukraus ir druskų.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad...iki 4 metų nieko neatsimename? (5)

Ar tiesa, kad vaikų iki 4 metų smegenys dar nepasirengusios kaupti atsiminimų?
DAUGIAU

Kodėl, turint temperatūros, krečia ir šaltis, ir karštis? (1)

Šalčio ir šilumos pojūčius paprastai sukelia aukšta arba žema kūno temperatūra, nors organizmas stengiasi išlaikyti apie 37 laipsnių kūno temperatūrą.
DAUGIAU

Kodėl atomo branduolys neišyra?

Atomo branduolį sudaro teigiamojo krūvio protonai ir krūvio neturintys neutronai.
DAUGIAU

Ar gestų kalba visur vienoda?

Gestų kalbos atsiradimo data nėra tiksliai žinoma, tačiau mokslininkai įsitikinę, kad veido išraiškomis ir gestais žmonės bendravo gerokai anksčiau, nei išrasta sakytinė kalba.
DAUGIAU

Kaip matuojamas futbolininkų darbo krūvis?

Nubėgto atstumo matavimai parodo, kad žaidėjas per aukščiausios lygos rungtynes paprastai nubėga 10 kilometrų.
DAUGIAU

Ar gyvūnai sensta greičiau?

Gyvenimo trukmė glaudžiai susijusi su dauginimusi, tad dauguma gyvūnų sensta greičiau nei žmonės.
DAUGIAU

Ar tiesa, kad šarkos vagia blizgius daiktus? (1)

Raktai, monetos ir papuošalai. Pasak legendos, šarkos šiems daiktams negali atsispirti.
DAUGIAU

Kada žmonės įsirengė pirmuosius šiukšlynus?

Šiukšlynais žmonės naudojasi jau 10 tūkst. metų – nuo tada, kai pradėjo dirbti žemę.
DAUGIAU

Ar ciklonai visada sukasi ta pačia kryptimi?

Šiaurės pusrutulyje vėjas ciklone visada juda prieš laikrodžio rodyklę, o Pietų pusrutulyje jis sukasi priešinga kryptimi.
DAUGIAU

Kodėl mikrobangų krosnelėje sviestas sprogsta?

Mikrobangų krosnelėje maistas šildomas mikrobangomis, kurios priverčia vandens ir riebalų molekules judėti.
DAUGIAU

Kodėl žiedas mūvimas ant bevardžio piršto? (1)

Ant ketvirtojo piršto nuo nykščio žiedus mūvime jau nuo antikos laikų.
DAUGIAU

Ar miego ritmas įgimtas?

Mūsų miego ritmą valdo biologinis laikrodis, kuris veikia 24 valandų darbo ciklais, tad tam tikru laiku pavargstame.
DAUGIAU

Kodėl dramblio ilgas straublys?

Prieš 30–40 mln. metų dramblių protėviai buvo vos metro aukščio ir greičiausiai gyveno vandenyje, kaip šiandieniniai begemotai.
DAUGIAU

Kodėl miestiečiai labiau alergiški?

Miesto gyventojai dažniau nei kaimo serga šienlige. Tai atrodo nelogiška. Ar tai tiesa?
DAUGIAU

Kaip katė murkia?

Katės murkimas panašus į žmogaus niūniavimą.
DAUGIAU

Ar žmonės gali įsimagnetinti?

Žmonės įsimagnetinti negali, nes mūsų organizme nėra kam sukurti magnetinio lauko, kuris būtų pakankamai stiprus ir trauktų daiktus.
DAUGIAU

Kaip auga sraigės kiautas?

Sraigės kiautas – tai iš atskirų sluoksnių sudarytas spiralės formos vamzdelis.
DAUGIAU

Kokios spalvos yra veidrodis? (2)

Griežtai kalbant, veidrodis yra bespalvis.
DAUGIAU

Kas išrado kreditinę kortelę?

1949 m. bendrovės „Hamilton Credit Corporation“ vadovas Frankas McNamara su draugais lankėsi restorane.
DAUGIAU

Kodėl moterų rankos sustorėja?

Mums senstant, lėtėja odos baltymo kolageno gamyba, todėl riebalų ląstelės gali sudaryti drebančius gumbus.
DAUGIAU

Kada jaučiame norą šlapintis?

Kai šlapimo pūslė prisipildo 25–50 procentų, ji siunčia signalą smegenims, kad laikas į tualetą.
DAUGIAU

Kiek svėrė mažiausias naujagimis?

Mažiausio svorio išgyvenęs naujagimis yra Amillia Taylor.
DAUGIAU

Kodėl nesudega žvakės dagtis? (1)

Žvakės liepsna atsiranda dėl degančių stearino garų, ne dėl degančio dagčio.
DAUGIAU

Ar galima per daug miegoti?

Mokslininkai surado ryšį tarp ilgo miego ir fizinių ydų.
DAUGIAU

Ar nesmulkinti grūdai skirtingi?

Nesmulkintuose grūduose yra įvairių grūdų elementų, kurie priklauso nuo grūdų rūšies.
DAUGIAU

Kas išrado alaus butelio kamštelį?

Pirmąjį alaus butelio kamštelį 1891 m. išrado amerikietis Williamas Painteris.
DAUGIAU

Kodėl pingvinai negali skraidyti?

Skraidymas – specializuotas ir daug energijos reikalaujantis judėjimo būdas. Visos skraidančio gyvūno kūno dalys sukurtos gyvenimui ore.
DAUGIAU

Ar visi nagai auga vienodu greičiu?

Kiekvienas nagas auga savo greičiu. Paprastai greičiausiai auga nagai ant tų pirštų, kurių paskutinis pirštakaulis ilgiausias.
DAUGIAU

Kurtumas muzikai?

Kai kurie žmonės gimsta kurti muzikai. Jie pasižymi normalia klausa, intelektu ir atmintimi, tačiau nesugeba atpažinti ar atsiminti paprastų melodijų ir ritmų, dainuodami nusidainuoja.
DAUGIAU

Kur yra didžiausia pasaulyje atominė elektrinė?

Pati didžiausia atominė elektrinė pasaulyje yra Japonijoje, 220 km į šiaurės vakarus nuo Tokijo.
DAUGIAU

Kaip greitai juda ašigaliai?

Magnetinio Šiaurės ašigalio vietą 1831 m. pirmasis nustatė anglas Jamesas Rossas, ir kai Roaldas Amundsenas ašigalyje apsilankė 1904 m., šis jau buvo pasislinkęs 50 kilometrų.
DAUGIAU

Kaip veikia guminis trintukas?

Rašant pieštuku ant popieriaus, mažos grafito dalys atskyla nuo pieštuko šerdies ir prisitvirtina prie nelygaus popieriaus paviršiaus.
DAUGIAU

Ar charakteris paveldimas? (1)

Daugybė tyrimų įrodė, kad genai gali būti atsakingi už šiek tiek daugiau nei 50 proc. visų charakterio skirtumų.
DAUGIAU

Kur lyja gausiausiai?

Ljoro (Kolumbija) kasmet iškrenta 13 300 mm kritulių, tad regionas laikomas drėgniausia vieta pasaulyje.
DAUGIAU

Ar gyvūnai žudosi? (2)

Mokslininkai nežino, ar koks nors gyvūnas yra nusižudęs, tačiau esama ne vieno pavyzdžio, kai gyvūnai save žaloja.
DAUGIAU

Kurių gyvūnų nėštumas trunka ilgiausiai? (1)

Kai kurių gyvūnų nėštumas trunka labai ilgai, jis kelis kartus  viršyja žmogaus.
DAUGIAU

Kodėl žmonėms po akimis atsiranda maišeliai?

Maišeliai po akimis ypač išryškėja su amžiumi, nes aplink akis esanti oda, raumenys, riebalai ir audiniai laikui bėgant praranda lankstumą.
DAUGIAU

Kaip matuojamas Žemės amžius?

Uolienų amžiui nustatyti mokslininkai taiko radiometrinius metodus, paremtus tuo, kad skirtingų elementų radioaktyvių atmainų (vadinamų izotopais) irimas vyksta tam tikru greičiu.
DAUGIAU

 Kodėl apskritimas dalijamas į 360 laipsnių?

Tikslaus atsakymo į šį klausimą nėra, bet tai tikriausiai susiję su tuo, kad Babilonijos skaičių sistemoje kardinalusis skaičius buvo 60.
DAUGIAU

Kas yra virtualusis vanduo? (1)

Gaminant prekes, dažnai reikia nemažai vandens. Mokslininkai jį vadina „virtualiuoju vandeniu“, nes pirkėjai tiesiogiai nepajaus vartoją vandenį.
DAUGIAU

Koks automobilis yra mažiausias? (1)

Jis yra 104,14 cm aukščio, 66,04 cm pločio ir 132,08 cm ilgio – britų „Wind Up“ yra mažiausias pasaulyje miestui pritaikytas automobilis.
DAUGIAU

Kada išrasta dantų pastos tūtelė?

Dantų pastą tūtelėje 1892 m. išrado JAV odontologas Washingtonas Sheffieldas.
DAUGIAU

Kam briedžiui barzda?

Briedžio pasmakrėje kaba kailiu padengta odos raukšlė, vadinama barzda.
DAUGIAU

Kur yra ilgiausias tramvajų tinklas?

Sofijoje (Bulgarija) tramvajai tebėra populiari transporto priemonė.
DAUGIAU

Kuris vantinis tiltas aukščiausias?

Atstumas tarp Meksikoje esančio tilto El Puente Baluarte paviršiaus ir po juo plytinčio slėnio – 390 m.
DAUGIAU

Kodėl Venera sukasi taip lėtai? (3)

Venera yra vienintelė Saulės sistemos planeta, kurios diena trunka ilgiau nei metai.
DAUGIAU

Kokio dydžio gali būti auglys? (2)

1991 m. 34 metų amerikietei pašalintas didžiausias kada nors užfiksuotas auglys.
DAUGIAU

Kokie cheminiai elementai sudaro žmogų? (1)

Didžiąją dalį mūsų organizmo sudaro deguonis, vandenilis ir anglis.
DAUGIAU

Ar gali šiltas vanduo užšalti greičiau už šaltą? (2)

Gali pasirodyti keista, kad šiltas vanduo užšąla greičiau nei šaltas, tačiau kartais taip nutinka.
DAUGIAU

Kaip toli ir aukštai pumos šokinėja?

Pumos paplitusios didelėse teritorijose Š. ir P. Amerikoje, gyvena kalvotose vietovėse miškuose ir kalnuose.
DAUGIAU

Ar nulaužti visi kodai? (1)

Kai kurie kodai dar neiššifruoti. Vieni garsiausių – Bealo šifras ir Voiničiaus rankraštis.
DAUGIAU